Jdi na obsah Jdi na menu
 


TURISTICKÉ ZAJÍMAVOSTI V OKOLÍ

galerie.jpg

Muzeum a galerie

Moravský Krumlov  8 km

Městské muzeum v Moravském Krumlově je spojeno s Galerií a sídlí v tzv. Knížecím domě na náměstí TGM 40. Muzeum nemá zatím svou stálou expozici.Výstavní prostory se využívají k pořádání muzejních a galerijních výstav, koncertů, přednášek, loutkových divadel a jiných akcí. Samotné městské muzeum spravuje kolem 60 000 předmětů, především archeologických sbírek z Mor. Krumlova a nejbližšího okolí, dále pak hodnotné historické sbírky.

 

flporianek.jpgKaple sv. Floriána

Moravský Krumlov  8km

 

Svatý Florián, ochránce před ohněm, je po staletí patronem Moravského Krumlova. Již roku 1623 stála na náměstí kašna s jeho sochou, která se však nedochovala. Byla odstraněna po druhé světové válce.

Dodnes je však nepřehlédnutelnou dominantou města kaple sv. Floriána, stojící na kopci Floriánek dříve zvaném Spielberg. Ke kapli, postavené jako díkůvzdání sv. Floriánu, se vztahuje legenda o záchraně knížete Antonína Floriána z Lichtensteina. Ten se jednou vracel z honu, za bouře se mu splašili koně a zázrakem se zastavili na okraji srázu. Na památku své záchrany dal kníže na kopci postavit kapli. Od této doby se vžil název „Floriánek“ i pro kopec.

Na základě věrohodných historických pramenů byla stavba zahájena v roce 1695, k vysvěcení kaple došlo 30. června 1697. Kaple byla zasvěcena sv. Floriánovi, jehož si občané města po zhoubném požáru v roce 1690 zvolili za patrona města.

Kaple je postavena z tesaného kamene, má tři vchody a čtyři vížky v rozích. Na novostavbě kaple bylo umístěno původně pět věží. Prostřední - pátá věž však byla odstraněna. Interiér kaple tvořily dva krásné oltáře, varhany a dva zvony. Za napoleonských válek v roce 1809 se u Moravského Krumlova utábořila francouzská vojska (kolem 10 tisíc mužů), která kapli zpustošila. V roce 1829 byl uloupen zvon. Teprve v roce 1833 bylo rozhodnuto o obnovení kaple. Tuto snahu podporoval zejména knížecí inspektor statků Matthias Zimmerman, který dal pro tento účel přivézt zařízení z kaple ve Velkých Losinách. Daroval také mariánský obraz. Náklady na obnovu kaple byly hrazeny z darů a sbírek a podíleli se na ní i místní řemeslníci. Dne 4. května 1834 se konalo slavnostní vysvěcení. Město darovalo kapli tzv. bouřkový zvon z tehdejší radnice. Byly pořízeny i nové varhany, na které bylo hráno poprvé 25. dubna 1838 na paměť 148. výročí velkého požáru města. V 60. letech 20. století byla kaple a její zařízení zdevastováno, včetně varhan. Byl poškozen také Gutweinův barokní obraz sv. Floriána.

Kroky k záchraně kaple podnikl farní úřad a farníci v letech 1968-1969, kdy došlo k částečné opravě interiéru a vnějšího pláště kaple.
Po roce 1989 byly obnoveny tradiční poutě na sv. Floriána, které se konají každý rok začátkem měsíce května. V letech 1997-1998 byla provedena nákladná rekonstrukce kaple. Dne 10. května 1998 se po ukončení oprav konala slavnostní Floriánská pouť. V dalším období bylo v okolí kaple zabudováno večerní osvětlení.
Kaple se otevírá pro veřejnost několikrát ročně – v době pouti (první neděli po sv. Floriánu-4.května),

Zámek Moravský Krumov

8 kmzamek-mk..jpg

První zmínka o Moravském Krumlovu se datuje k r. 1279, kdy jej držel Heralt z Obřan. Současně se hovoří o Vojslavovi, purkrabím krumlovského hradu. Podle názoru M. Plačka však nebyli fundátory města a hradu páni z Obřan, ale zeměpán, snad Přemysl Otakar II. Po vymření obřanského rodu přešlo zboží na pány z Lipé, konkrétně na jednu z nejvýznamnějších postav politické scény oné doby, Jindřicha z Lipé (zemř. 1329). R. 1369 koupili moravskokrumlovské panství s hradem a vesnicemi Rakšicemi a Lesonicemi za cenu 8.000 hřiven páni z Kravař. O pánech z Kravař se předpokládá, že hrad přestavěli. Beneš z Kravař (zemř. 1423) umožnil obsazení hradu husitskou posádkou, která se v Moravském Krumlově usadila na několik let (1422 – 1429) a učinila z něj důležitý opěrný bod kalicha. R. 1425 byl v Moravském Krumlově pohřben táborský hejtman Bohuslav ze Švamberka, který padl při obléhání rakouského města Retzu. Janem Jičínským z Kravař krumlovská větev kravařského rodu ve třicátých letech 15. století vymřela a Moravský Krumlov pak do r. 1447 vlastnili páni z Cimburka, po nichž znovu přešel na pány z Lipé. Pertold z Lipé nechal ve druhé polovině 16. století přestavět gotický krumlovský hrad na renesanční zámek. Hlavní stavební práce proběhly v letech 1557 – 1562 a jejich architektem byl nejspíše Ital Leonardo Garo da Bissono, který také v Moravském Krumlově r. 1574 zemřel. Renesanční stavební činnost na zámku však pokračovala až do devadesátých let 16. století. Páni z Lipé drželi Moravský Krumlov až do začátku třicetileté války a za jejich éry sem zavítala řada významných hostů jako český král Jiří z Poděbrad (1458), manželka krále Ferdinanda I. královna Anna (1537), či slavný lékař Paracelsus (1536). Pertold Bohobud z Lipé (1590 – 1643) se v letech 1618 – 1620 velmi aktivně zapojil do stavovského povstání proti císaři, za což byl po jeho porážce odsouzen ke ztrátě hrdla, pravé ruky, dědičného titulu nejvyššího maršála Království českého a veškerého majetku. Tresty tělesné mu nakonec byly prominuty; Pertold pak odešel do exilu a zemřel v bídě v uherské Skalici. Jeho synem Čeňkem slavný rod pánů z Lipé r. 1680 vymřel. Rozsáhlé krumlovské panství se zámkem a pustým hradem Templštejnem postoupil císař r. 1623 Gundakarovi z Lichtenštejna. R. 1645 poškodili moravskokrumlovský zámek Švédové, takže musel být opravován. Z podnětu kněžny Marie Eleonory z Lichtenštejna byl zámek v letech 1773 – 1774 přestavován barokně. Krumlovská větev Lichtenštejnů vlastnila Moravský Krumlov až do svého vymření r. 1908; posledními soukromými vlastníky zámku v první polovině 20. století byli v letech 1908 – 1945 Kinští. Těm byl objekt zabaven státem, aby byl r. 1992 zase privatizován. Následky privatizace „českou cestu“, která neskončila jinak než zpronevěrou a vytunelováním majetku ve značné finanční hodnotě, pociťuje moravskokrumlovský zámek dodnes.

 

Tvrz Horní Kounice,bez-nazvu.jpg

9 km 

Původně komenda johanitů, často přestavovaná, takže jediným architektonickým prvkem připomínajícím gotický původ je lomený oblouk portálu vstupu do sklepa a fragment ostění zazděného sdruženého okénka. Přesto je horno kounické komenda jedna z nejzachovalejších objektů svého  druhu u nás a  svým významem přesahuje regionální rozměr.

 

 Zámek Tavíkovice  tavikovice.jpg

13 km

Stavební vývoj zámku Tavíkovice dosud nebyl objasněn. Objekt je čtyřkřídlá jednopatrová pseudorenesanční budova kolem nádvoří téměř čtvercového půdorysu. Vstupní portál rámují pilastry, které nesou rovnou římsu. Nad portálem je umístěn obloukový štít s hodinami. Okolo zámku se rozprostírá park. Dnes je v něm domov ddůchodců.

 

Řeznovice - románský        reznovice.jpg    
kostel sv. Petra a Pavla,

16 km

Postaven v druhé polovině 12 století. Chrám s přilehlým dvorcem zřejmě založil údělný  znojemský kníže Konrád Ota.K původní románské stavbě byla po roce 1500 přistavěna chrámová loď, jejíž střecha byla při posledních opravách po 2. světové válce snížena a dala tak vyniknout kráse původní románské stavby. Kolem kostela se nacházel hřbitov, který byl v roce 1793 zrušen. Nejvzácnější náhrobní kameny z tohoto hřbitova byly roku 1947 uloženy do vnitřních prostor kostela.

 

 Tvrz Senorady

 19 kmsenorady.jpg

Počátek tvrze není jasný. Údajný nález mincí uherského krále Ondřeje II., který by svědčil o jejím vzniku před polovinou 13. století, by mohl být verifikován pouze archeologickým průzkumem. Obec Senorady se připomíná poprvé roku 1349, kdy její díl držel Vrchoslav z Petrovic. V roce 1351 se po Senoradech píše Smil, který zřejmě seděl právě na tamní tvrzi. Roku 1358 převedl Jindřich z Vartenberka a Drnholce svůj díl na tvrzi Ješkovi z Pirkštejna. V roce 1398 figuruje tvrz ve sporu Jana Ptáčka z Pirkštejna s Jindřichem starším z Lipé. Nakonec Jan Ptáček prodal roku 1415 tvrz Hanušovi z Lipé a ten ji připojil k Templštejnu. Tím ztratila senoradská tvrz opodstatnění své existence a zanikla.

 

Hrad Templštejn

  14 km

templstejn.jpg Hrad Templštejn, zbudovaný řádem templářů, se poprvé připomíná roku 1298. O mnoho dříve před tímto datem být Templštejn založen nemohl - templářská komenda v nedalekých Jamolicích je poprvé bezpečně doložena až k roku 1279. Po zrušení řádu r. 1312 zřejmě přešel Templštejn do vlastnictví krále Jana, který jej v r. 1318 postoupil Bertoldu Pirknerovi z Pirkenštejna. Po něm a jeho synech drželi hrad páni ze Šelmberka a od roku 1379 páni z Lipé, kteří sídlili v Moravském Krumlově. Patrně za těchto majitelů došlo k rozšíření obytných kapacit i hradních opevnění včetně mohutné štítové zdi, která však nebyla dokončena. Roku 1482 hrad na čas získali páni z Doubravice; po této krátké epizodě se pánům z Lipé opět vrátil a v jejich majetku už zůstal. Jak ukázal průzkum zříceniny, Templštejn zanikl někdy v první polovině 16. století požárem. Následné pokusy o jeho záchranu, dokumentované nálezem kamenů s letopočtem 1552, nebyly dovedeny k cíli. Jako pustý je hrad uváděn roku 1625.                 

TURISTICKÉ ZAJÍMAVOSTI V OKOLÍ 15 KM:

 

Ivančice- Památník Alfonse Muchy – stará radnice, Rozhledna Alfonse Muchy, Kostel Nanebevzetí Panny Marie, Dům Pánů z Lipé, pamětní síň Vladimíra Menšíka.

Leskoun - Minimuzeum československého opevnění 1935 – 1938,

Kostel sv. Mikuláše Miroslavské Knínice.

Farní kostel sv.Jakuba a renesanční budova radnice Olbramovice, bývalý uhelný důl Kukla a Nosek v Oslavanech, rodiště Adolfa Opálky v Rešicích, Kostel sv. Jiljí Našiměřice, Kostel sv. Mikuláše Miroslavské Knínice

Pravěké hradiště na Malé skále, Vodní nádrž Mohelno a Mohelnská hadcová step. Dalešická přehrada - výlet parníkem

Židovský hřbitov Miroslav a Miroslavské kopce - Národní přírodní památka.

Kostel sv. Anny Morašice , Kostel sv. Jana Křtitele Višňové, Krumlovsko -  rokytenské slepence – přírodní rezervace,rozhledna Babylon – Kramolín, Renesanční věž Rouchovany.

 

ZNOJMO (30 km ) hrad a zámek, Rotunda, historické Znojemské Podzemí, Radniční věž, Dům umění, Jihomoravské muzeum ve Znojmě, Koupaliště, Klášter, na podzim tradiční Znojemské vinobraní

Brno (48 km ) Stará radnice, hrad Špilberk, hrad Veveří, Riviéra, Brněnská přehrada - projížďky parníkem, Petrov, ZOO, Brněnské Výstavní Veletrhy, Grand Prix, Kostel Sv. Petra a Pavla

LEDNICKO VALTICKÝ AREÁl (55 km ) Lednický zámek, zámecký park, skleník, Minaret, Janův hrad, Dianin chrám, Hraniční zámeček, chrám Tří grácií, kolonáda na Reistně, Valtice - Valtický zámek, vinné sklepy

 DOLNÍ VĚSTONICE ( 40 km ) Archeologická expozice - nálezy osídlení lovců mamutů včetně kopie sošky Věstonické Venuše

PÁLAVA  (30 km ) Chráněná krajinná oblast a biosférická rezervace na seznamu UNESCO
Zříceniny - Dívčí hrad, Sirotčí hrádek, Stolová hora, velké množství cyklostezek, možnost koupání v přehradní nádrži Nové Mlýny

 MIKULOV (44 km ) Zámek - sbírky Regionálního muzea, archeologická expozice, expozice vinařství, Obří sud, zámecký park, Ditrichštejnská hrobka, Synagoga, sloup Nejsvětější trojice, Svatý kopeček, Kozí hrádek, kaple, riviéra.

MORAVSKÝ KRAS (76 km ) Krasové území s jeskyněmi - jeskyně Macocha, jeskyně Balcarka, Kateřinská jeskyně, Sloupsko - šošůvské jeskyně, punkevní jeskyně, cyklostezky, ...

VÍDEŇ ( 126 km ) Prohlídka historického centra, zámek Schonbrunn, Palmenhaus, Zoo, Hofburg, Belveder, Stephansdom, pomník Marie Terezie, zábavní park Práter